The fourth candle… Shabbat Shalom!

Hanukah_2014_IGRA_4a